top of page

Terms & Conditions

STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF THE SALE OF GOODS AND PROVISION OF SERVICES

 

Algemene leveringsvoorwaarden

Lumosigns

gevestigd en kantoorhoudend te Ulft, Nederland.

Artikel 1: Toepasselijkheid.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen

Lumosigns hierna te noemen Lumosigns

International Ulft B.V. enerzijds en haar wederpartij / koper anderzijds.

Lumosigns zal deze voorwaarden aan al haar bestendige

relaties ter hand stellen en van deze toepasselijkheid melding maken.

1.2 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met die van enige opdrachtgever c.q derde

prevaleren de voorwaarden van Lumosigns

Artikel 2: Aanbieding.

2.1 Ieder aanbod van Lumosigns is vrijblijvend; zij is

geldig gedurende 2maanden, tenzij anders aangegeven.

2.2 De in aanbiedingen, prijslijsten en andere documentatie voor-komende gegevens,

zoals afbeeldingen, tekeningen, bereke-ningen, maten en gewichtsopnames

zijn voor Lumosigns niet bindend.

2.3 Geringe in de handel gebruikelijkerwijs toelaatbaar geoordeelde of technisch

niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, afwerking, maat en gewicht worden

voorbehouden.

Artikel 3: Prijs.

3.1 Iedere vermelde prijs geldt af magazijn Ulft, Nederland, inclusief verpakking,

exclusief omzetbelasting, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.2 Indien na de datum van het tot stand komen van de overeenkomst een of meer

der kostprijs bepalende factoren een verhoging ondergaat - ook al geschiedt dit

in gevolg voorzienbare omstandigheden - is Lumosigns Ulft

B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen.

Artikel 4: Levering.

4.1 Verkoop / levering geschiedt behoudens anders luidend beding voetstoots en

geeft de koper derhalve geen aanspraak jegens Lumosigns

Ulft B.V. uit hoofde van dwaling / non conformiteit.

4.2 Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, af magazijn Ulft.

Artikel 5: Levertijd.

5.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige levering

dient de koper Lumosigns schriftelijk in gebreke

te stellen. Het is Lumosigns toegestaan verkochte

zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is

Lumosigns bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te

factureren.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud.

6.1 De door Lumosigns geleverde zaken blijven het

eigendom van Lumosigns totdat koper alle navolgende

verplichtingen uit alle met Lumosigns

gesloten overeenkomsten is nagekomen:

• betaling van de koopsom met betrekking tot de geleverde / te leveren letters.

• voldoening van de vordering wegens niet-nakoming door de koper.

6.2 Door Lumosigns afgeleverde zaken, die krachtens

lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een

normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De koper is niet bevoegd het

geleverde te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

6.3 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat

hij zulks niet zal doen, is Lumosigns gerechtigd de

goederen waarop eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derde, die de zaak

voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht

hiertoe alle medewerking te (doen) verschaffen op straffe van een boete van 10%

van het door hem verschuldigde per dag.

6.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken

willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Lumosigns

Ulft B.V. hiervan zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden

op de hoogte te stellen.

6.5 De koper verplicht zich op eerste verzoek van Lumosigns

Ulft B.V. :

• alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Lumosigns

International Ulft B.V. op de manier zoals wordt voorgeschreven in artikel

3:239 BW.

• de vorderingen die koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen

van onder eigendomsvoorbehoud door Lumosigns Ulft

B.V. geleverde zaken te verpanden aan Lumosigns Ulft

B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW.

• de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken aan het eigendom

van Lumosigns;

• op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen

die Lumosigns te bescherming van eigendomsrecht

met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk

hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 7: Gebreken.

7.1 De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna

als mogelijk - te (laten) onderzoeken. De koper dient na te gaan of de juiste zaken

zijn geleverd of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen

met het overeengekomene en/of de afgeleverde zaken voldoen aan een overeengekomen

kwaliteit. Lumosigns staat er niet voor in

dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen

zelfs niet indien het doel aan Lumosigns is kenbaar

gemaakt, tenzij zulks uitdrukkelijk door Lumosigns Ulft

B.V. bij de koop is overeengekomen. Lumosigns B.V. geeft geen

garantie voor technische adviezen en ondersteuning.

7.2 Zichtbare gebreken of tekorten dient de koper binnen 8 dagen na aflevering

schriftelijk aan Lumosigns te melden, bij overschrijding

van welke termijn elke aanspraak jegens Lumosigns

Ulft B.V. terzake van die gebreken of tekortkomingen vervalt.

7.3 Niet zichtbare gebreken of tekortkomingen dient de koper binnen 8 dagen na

constatering schriftelijk aan Lumosigns te melden

doch niet later dan 1 jaar na factuurdatum, bij overschrijding van welke termijn

elke aanspraak jegens Lumosigns terzake van bedoelde

gebreken of tekortkomingen vervalt. De koper dient aan te tonen dat het

gebrek of de tekortkoming uitsluitend of overwegend is opgetreden als direct

gevolg van materiaal en/of fabricagefouten.

7.4 Indien Lumosigns aansprakelijkheid voor gebreken

of tekortkomingen erkent is zij gerechtigd ter harer keuze de zaken te herstellen

of in ruil voor de geleverde zaken nieuwe te leveren. Kosten voor montage

en demontage zijn voor rekening van de koper.

7.5 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen

in kwaliteit, kleur, afwerking, maat en gewicht kunnen geen grond voor

reclame en garantie opleveren.

7.6 Koper heeft geen aanspraak op garantie wegens gebreken die zijn ontstaan door

geweld van buitenaf, verkeerde behandeling of andere omstandigheden buiten

controle van Lumosigns

7.7 Gedurende de tijd dat de koper in gebreke is met de uitvoering van diens contractuele

verplichtingen jegens Lumosigns is iedere

aanspraak op garantie opgeschort.

7.8 Voldoening aan deze garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding.

Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij

schade het gevolg is van grove schuld aan de zijde van Lumosigns

Ulft B.V. Indien Lumosigns desondanks

tot vergoeding van schade gehouden wordt geacht, zal deze schade geacht worden

ten hoogste gelijk te zijn aan de factuurprijs van het gebrekkige deel dat de

schade heeft veroorzaakt.

Artikel 8: Betaling.

8.1 Betaling door koper dient te geschieden zonder korting binnen 30 dagen na

factuurdatum door overschrijving van het verschuldigd bedrag ten gunste van

Lumosigns Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum

is de koper in verzuim. De koper is vanaf het moment van in verzuim

treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd van de wettelijke rente plus

twee.

8.2 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper,

daaronder begrepen aanvragen daartoe ten laste van of door de koper, zullen

verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.3 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste

plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare

facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper, dat de

voldoening betrekking heeft op een recentere factuur.

8.4 De koper is niet bevoegd de betalingsverplichtingen op te schorten. Verrekening

met een vordering welke de koper meent te hebben op Lumosigns

Ulft B.V. is uitgesloten.

Artikel 9: Incassokosten.

9.1 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening

buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper verschuldigd:

• over de eerste € 3.000,- 15%

• over het meerdere tot € 6.000,- 10%

• over het meerdere tot € 15.000,- 8%

• over het meerdere tot € 60.000,- 5%

• over het meerdere 3%

Indien Lumosigns aantoont hogere kosten te hebben

gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor

vergoeding in aanmerking.

9.2 De koper is jegens Lumosigns de door haar gemaakte

gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk

hoog zijn. Dit geldt alleen indien Lumosigns en de

koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden

van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke

uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende

mate in ongelijk wordt gesteld.

Artikel 10: Overmacht.

10.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de

verbintenis verhinderen, en die niet aan Lumosigns Ulft

B.V. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden

de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn

inbegrepen:

• situaties, die verband houden met het weer of weersinvloeden;

• stakingen in andere bedrijven dan die van Lumosigns Ulft

B.V. alsmede wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Lumosigns

International Ulft B.V. ;

• een algemeen gebrek aan hetgeen voor het tot stand brengen van de overeengekomen

prestatie noodzakelijk is;

• niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan

Lumosigns afhankelijk is, en algemene vervoersproblemen.

10.2 Lumosigns heeft ook het recht zich op overmacht

te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt

nadat Lumosigns haar verbintenis had moeten

nakomen.

10.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Lumosigns

International Ulft B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door

overmacht nakoming van de verplichtingen door Lumosigns

Ulft B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd

de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting

tot schadevergoeding bestaat.

10.4 Indien Lumosigns bij het intreden van de overmacht

al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk

aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde

c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze

factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet

als het reeds geleverde c.q leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11: Geschilbeslechting.

11.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke

rechter zal elk geschil tussen koper en Lumosigns Ulft

B.V., in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te

Zutphen. Lumosigns blijft echter bevoegd de koper

te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasbare internationale verdrag

bevoegde rechter.

Artikel 12: Toepasselijk recht.

12.1 Op elke overeenkomst tussen Lumosigns en koper

is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Niet van toepassing en uitdrukkelijk uitgesloten is het “Verdrag der Verenigde Naties,

inzake in internationale koopovereenkomst betreft de roerende zaken”(GISG) .

Artikel 13: Wijziging van de voorwaarden.

13.1 Lumosigns is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden

aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde

tijdstip van inwerkingtreden. Lumosigns zal

de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen

tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij

in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

bottom of page